Sve navedeno vrijedi samo za kupovinu putem internet trgovine. Za informacije o reklamacijama za proizvode kupljene u prodavaonici obratite se trgovcu u prodavaonici.

Raskid ugovora i povrat proizvoda


Pismene prigovore možete poslati na E PLUS d.o.o., odjel reklamacija internet prodaje, Gospodarska 16 c, 10255 Gornji Stupnik ili na mail [email protected]


PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU
1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________ – potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), – datum.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obvezujemo se isporučiti novi ispravan proizvod u originalnom pakiranju za kojeg vrijede jamstveni uvjeti na teritoriju Republike Hrvatske definirani od strane uvoznika. Svaki proizvod prati zakonom propisana dokumentacija zajedno sa jamstvenim listom.
Reklamacija proizvoda može se ostvariti
u koliko je isporučen proizvod koji Kupac nije naručio
u koliko proizvod ima grešku koja nije nastala prilikom transporta
u koliko je proizvod neispravan u roku od 20 dana od datuma prodaje
po drugim pravnim osnovama sukladno Zakonu Reklamacija proizvoda nije moguća bez originalne, neoštećene, ambalaže te u koliko nedostaje neki od originalno priloženih dijelova ili pribora te uputa za upotrebu i prateće dokumentacije. Reklamacija također nije moguć ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.


Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu Gospodarska 16 c, 10250 Lučko.
Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 7 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.
Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list.
Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:
o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora
o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao