Sve navedeno vrijedi samo za kupovinu putem internet trgovine. Za informacije o reklamacijama za proizvode kupljene u prodavaonici obratite se trgovcu u prodavaonici.

Raskid ugovora i povrat proizvoda


Pismene prigovore možete poslati na E PLUS d.o.o., odjel reklamacija internet prodaje poštom na adresu Gospodarska 16 c, 10255 Gornji Stupnik

ILI

Nas kontaktirajte emailovom nakon prijave, kliknite na "Prijava". Registirani korisnici nas mogu kontaktirati emailom. Prijava


PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU
1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________ – potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), – datum.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obvezujemo se isporučiti novi ispravan proizvod u originalnom pakiranju za kojeg vrijede jamstveni uvjeti na teritoriju Republike Hrvatske definirani od strane uvoznika. Svaki proizvod prati zakonom propisana dokumentacija zajedno sa jamstvenim listom.
Reklamacija proizvoda može se ostvariti
u koliko je isporučen proizvod koji Kupac nije naručio
u koliko proizvod ima grešku koja nije nastala prilikom transporta
u koliko je proizvod neispravan u roku od 20 dana od datuma prodaje
po drugim pravnim osnovama sukladno Zakonu Reklamacija proizvoda nije moguća bez originalne, neoštećene, ambalaže te u koliko nedostaje neki od originalno priloženih dijelova ili pribora te uputa za upotrebu i prateće dokumentacije. Reklamacija također nije moguć ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.


Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu Gospodarska 16 c, 10250 Lučko.
Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 7 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.
Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list.
Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:
o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora
o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao